SiDi PO en een wetenschappelijke onderbouwing

SiDi PO en een wetenschappelijke onderbouwing

SiDi PO en betrouwbaarheid

Jan Kuipers, auteur SiDi PO

In hoeverre is SiDi PO betrouwbaar, met andere woorden: krijg je met het invullen van de lijsten een reëel beeld van de leerling?

Internationaal onderzoek geeft aan dat een combinatie van verschillende methoden de beste resultaten oplevert in de signalering.
Dat wil zeggen dat we bij een combinatie van methoden een grotere samenhang zien in de uiting van talent dan wanneer slechts één methode van signalering wordt gebruikt. SiDi PO kent vier informatiebronnen voor de signalering: beeld van de leerkracht, beeld van ouders, beeld van de leerling en het beeld van toetsen.

De inhoud van de lijsten is gebaseerd op gedegen literatuur. In de ‘Visie en Uitleg’ staat dit vermeld. Er is over het algemeen consensus over signalen van hoogbegaafdheid. De lijsten uit het onderdeel ‘Signaleren’ en ‘Algemene diagnose’ zijn hierop gebaseerd. De lijsten uit de ‘Verdiepende diagnose’ zijn gebaseerd op de gangbare theorieën over executieve functies, mindset, versnellen en onderpresteren. Ook hier is literatuur over voorhanden. Er is dus wel een wetenschappelijke basis. Je zou mogen verwachten dat je met de lijsten een indicatie van een ontwikkelingsvoorsprong/begaafdheid krijgt, vooral ook omdat er van verschillende bronnen (ouders, leerkracht en leerling) gebruik wordt gemaakt.

Waar het soms wringt is het (ontbreken van) beleid, kennis en vakmanschap in de school. Een goed gebruik van SiDi PO vraagt nou eenmaal deskundigheid. Dat geldt niet alleen voor onze toolbox, maar voor elk instrument wat je gebruikt.

Wetenschappelijk onderzoek naar een instrument als deze is lastig vorm te geven:
Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, er is wel een algemene consensus, maar veel wetenschappers komen tot een andere definiëring en modellen. Dat maakt wetenschappelijk onderzoek naar een instrument lastig. Want op basis van welke definitie bepaal je het onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak uitgevoerd in een gecreëerde setting, of met geselecteerde personen, waarin data wordt verzameld en vergeleken en waarbij de factoren die van invloed kunnen zijn op de uitkomst, ingecalculeerd zijn. Dat is bij deze instrumenten lastig, want de beïnvloedende factoren (bijvoorbeeld professionaliteit van leerkrachten, groepssamenstelling, locatie van de school) zijn altijd verschillend.

Conclusie

Op een school met een beleidsmatige aanpak, met professionele leerkrachten (kennis en vaardigheden), een goed pedagogisch klimaat en de mogelijkheden voor passende leerarrangementen zal SiDi PO een zeer bruikbare en efficiënte toolbox zijn. In een dergelijke situatie doet SiDi PO waar het voor is bedoeld, namelijk een indicatie krijgen van begaafdheid en het in kaart brengen van leerbelemmeringen.

Jan Kuipers, auteur SiDi PO

Back to Top